Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Statut Studenckiego Koła Naukowego iTOB

Art.1
Postanowienia ogólne


1) Statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego iTOB, zwanego dalej Kołem, które działa jako uczelniana organizacja studencka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2) Siedziba Koła znajduje się w Szczecinie, Aleja Piastów 50, kod pocztowy 70-311, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Art. 2
Cele i zadania Koła


Do celów Koła należy w szczególności:
1) Pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów
2) Zgłębianie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w budownictwie oraz nowoczesnych technologii budowlanych
3) Propagowanie wiedzy dotyczącej innowacji w budownictwie, nowych metod zarządzania procesem inwestycyjno - budowlanym
4) Integracja środowiska studenckiego.
5) Zgłębianie i propagowanie wiedzy o nowoczesnych metodach wsparcia informatycznego w budownictwie.

Art. 3
Środki realizacji celów


Cele i zadania Koła realizowane są w szczególności poprzez:
1) Organizację i uczestnictwo w seminariach i spotkaniach naukowych.
2) Organizowanie spotkań i dyskusji o tematyce innowacji organizacyjnych i metod zarządzania w budownictwie
3) Prowadzenie działalności popularyzującej szeroko pojętą tematykę zarządzania procesem inwestycyjno – budowlanym, w tym związaną z założeniami Zintegrowanego Procesu Realizacji Inwestycji oraz BIM (Building Information Modelling)
4) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
5) Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami budowlanymi i menadżerami projektów.

Art.4
Członkostwo


1) Członkiem Koła może zostać każdy student  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2) Członkiem Koła student staje się z chwilą wpisu na listę członków Koła. Wpis następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
3) Uprawnienia członków koła obejmują:
     - czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Koła;
     - prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
     - prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oferowanych przez Koło;
     - prawo do uzyskania informacji na temat planów i pracy Koła, w tym informacji o rozliczeniach finansowych;
     - brania udziału we wszystkich badaniach i pracach Koła;
4) Obowiązki członków koła obejmują:
     - czynny udział w  pracach i działalności Koła;
     - czynne uczestnictwo  w spotkaniach i badaniach podejmowanych przez Koło;
     - przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania;
     - dbanie o dobre imię Koła;
5) Członkostwo  w Kole ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Zarządowi Koła oraz na skutek utraty statusu studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
6) Utrata członkostwa może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Koła w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członkowskich, w szczególności z powodu postępowania wbrew postanowieniom Statutu, postępowania w sposób narażający dobre imię Uczelni i Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.Art. 5
Władze Koła
Walne Zebranie


1) Władze Koła stanowi Zarząd i Walne Zebranie.
     1. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Koła.
     2. Obowiązek zwołania Walnego Zebrania  oraz informowania o tym członków Koła spoczywa na Zarządzie. Zarząd powiadamia członków Koła o terminie i miejscu Walnego Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
     4. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku.
     5. Walne Zebranie może również zostać zwołane na wniosek 1/3 członków Koła przedstawiony Zarządowi.
2) Do obowiązków Walnego Zebrania należy:
     1. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;
     2. uchwalanie i zmiana statutu Koła większością 2/3 głosów w obecności  co najmniej połowy członków Koła;
     3. zatwierdzanie sprawozdania z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz  rozliczenia otrzymanych środków finansowych;
     4. zatwierdzanie preliminarza wydatków na następny rok kalendarzowy.
3) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz art. 7.

Art. 6
Zarząd


1) Zarząd składa się z Prezesa oraz 1 do 3 Członków Zarządu.
2) Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Koła niezastrzeżonych niniejszym Statutem na rzecz Walnego Zebrania, w szczególności:
     - zwołuje Walne Zebranie;
     - sporządza sprawozdanie z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych;
     - sporządza preliminarz wydatków na następny rok kalendarzowy i czuwa nad jego realizacją;
     - udziela wyczerpujących odpowiedzi członkom Koła  na kierowane przez nich zapytania w przedmiocie działalności Koła.
3) Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
4) Kadencja zarządu trwa 2 lata i wygasa z odbyciem najbliższego Walnego Zebrania po upływie tego okresu.
5) Prezes Koła wykonuje uchwały Zarządu oraz reprezentuje Koło w stosunkach zewnętrznych.

Art. 7
Rozwiązanie Koła


 Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania powziętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów Członków Koła.


Załącznik 1: Logo SKN iTOB:


obrazek